Curierul Zilei - Pastorala
PRIMA PAGINA
 Publicitate pdf
Pastorala Imprimare E-mail
(3 voturi)
vineri, 23 decembrie 2016

Pastorala

Cuvînt Pastoral la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
Prin darul lui Dumnezeu Calinic Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

 

 Preacucernici Părinţi, slujitori ai Sfintelor Altare, Preacuvios Cin Monahal, Dreptmăritori Creştini şi Creştine, Iubitori ai Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos!

Domnul Dumnezeu, Cel preamărit în Ipostazele Sale: de Părinte al Luminilor şi Tatăl a tot ce viază în Universul vizibil şi invizibil; Fiul sau Logosul, Cel Întrupat, făcîndu-se şi Fiu al Omului; Duhul Sfînt, Care pretutindenea este şi pe toate le plineşte, Treimea cea Sfîntă şi de o Fiinţă, ne-a gîndit pe fiecare dintre noi şi ne-a întrupat în decursul timpului pe toate meridianele şi paralelele lumii.
Întreaga Creaţie este bucuria pe care şi prin care, Sfînta Treime ne-a făcut contemporani şi împreună martori ai frumuseţii lumii văzute, din care ne împărtăşim, ca fiind darurile făcute din veşnica iubire dumnezeiască.
Fiecare dintre noi avem cunoştinţă de darul apei, regnul mineral; darul vegetaţiei în toată plenitudinea, adică regnul vegetal; darul tuturor vieţuitoarelor de pe pămînt, din aer şi din apele rîurilor, mărilor şi oceanelor, deci regnul animal; c-apoi să se încununeze întreaga Creaţie, cu regnul uman, adică zidirea întregului neam omenesc de la începuturi şi pînă azi, întreaga Coroană a Creaţiei fiind omul, fiinţă tainică şi unică.

Dreptmăritori creştine şi creştine,

Pe chipul fiecăruia dintre noi, Dumnezeu şi-a pus pecetea dumnezeirii Sale, aducîndu-ne aminte mereu de Creatorul nostru, Care a zis: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpînească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se tîrăsc pe pămînt. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie“.
Aşa s-au făcut toate atunci, aşa au dăinuit pînă azi, şi tot aşa va fi de-a pururi, Tiparul Creaţiei rămînînd neschimbat!
Cînd auzim că Dumnezeu a luat ţărînă din Pămînt şi a zidit pe primul om, în Universul vizibil, suflînd în faţa lui duh de viaţă, făcîndu-se omul suflet viu şi aşezat în Grădina Edenului, gîndul nostru însoţeşte misterul Creaţiei şi inima ne îndeamnă să-I mulţumim lui Dumnezeu, că ne-a făcut martori la minunile pe Care le-a săvîrşit şi care azi ne uimesc, cum au uimit pe îngerii care erau martori vii, cînd Dumnezeu a croit Universul cu toate frumuseţile dumnezeieşti.
Pentru a rezista în timp, Dumnezeu a hotărît şi a zis: „Iată, vă dau toată verdeaţa (iarba) ce face sămînţă de pe toată faţa pămîntului şi tot pomul ce are rod cu sămînţă în el. Aceasta va fi hrana voastră“.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Toate au fost aşezate cu dumnezeiască rînduială, primii zidiţi - Adam şi Eva, în Familia Primordială, fiind strămoşii noştri părinţi, primind poruncă de la Dumnezeu să împlinească poruncile Sale, pentru că: „Mai înainte de aşezarea temeliei lumii ne-a ales pe noi Dumnezeu să fim sfinţi şi fără prihană înaintea feţei Sale, rînduindu-ne mai dinainte pe noi, din dragoste“.
La începutul rînduielilor aşezate de Dumnezeu, din neascultare, strămoşii noştri cad din iubirea lui Dumnezeu, deşi Dumnezeu le-a poruncit să împlinească porunca Sa, dar din cauza fericirii în care i-a aşezat, au uitat şi s-au abătut de la porunca primită.
Înţelepţii lumii au spus că: „Viaţa este o tragedie pentru cel care simte, şi o comedie pentru cel care gîndeşte“. Oricum, drama şi tragedia neascultării de Dumnezeu n-a rămas un act închis în Istoria Creaţiei. Chiar atunci Dumnezeu a făgăduit, că la „plinirea vremii“, ne va dărui mântuirea din păcatul neascultării; învăţîndu-ne să vieţuim „fără prihană“, pentru a ne da nouă puterea „ca să ne facem fii ai lui Dumnezeu“.
Niciodată, Dumnezeu, în iubirea Sa veşnică, nu a încetat să poarte de grijă Creaţiei Sale, ca şi acum, noi bucurîndu-ne, ştiind mai ales inima de Părinte pentru pruncii Săi.

Dreptmăritori Creştini, iubitori ai Naşterii lui Iisus Hristos,

Ceea ce trebuie să nu uităm niciodată este dragostea statornică a lui Dumnezeu pentru noi oamenii: „Căci atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, încît pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mîntuiască prin El lumea“.
Profeţii biblici, cu sute de ani înainte de venirea lui Iisus Hristos în vatra noastră omenească ne-au arătat în cărţile lor: „Căci, iată Domnul va ieşi din locaşul Său. Se va coborî şi va păşi peste înălţimile pămîntului“, pentru că: „Îi iubeam cu dragoste părintească, cu iubire fără de margini. Am fost pentru ei ca unul care le ridică jugul de pe grumajii lor şi mă plecam către ei şi-i hrăneam“.
Rostul sau menirea venirii lui Iisus Hristos a fost de a ne ridica jugul de pe grumajii noştri, pe care singuri l-am luat asupra noastră, prin păcatul neascultării, dar şi mai mult, Iisus: „Cel ce vine din Cer este deasupra tuturor“, S-a plecat către noi, ca să ne hrănească din darurile iertării şi ale mîntuirii.
Și mai mult decît această bucurie dumnezeiască, o dată cu venirea lui Iisus în această lume, noi am ajuns în noua ipostază de a fi „uniţi într-un singur trup“ în Domnul nostru Iisus Hristos, Care atunci „cînd S-a întrupat şi S-a făcut om asemenea nouă, dar fără de păcat, Fiul lui Dumnezeu a cuprins în Sine şirul lung de oameni, noi toţi avem acum apropiere către Tatăl într-unul şi acelaşi Duh“, aşa cum ne-a lăsat mărturie Sfîntul Irineu.
Acum, noi, toţi oamenii, alcătuim o zidire nouă, ca fii ai aceluiaşi Părinte, noi toţi suntem fraţi unii cu alţii pentru că: „nu mai este elen şi iudeu, tăiere sau netăiere împrejur, barbar, scit, rob sau slobod, ci toate şi întru toate este Hristos“.

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus Hristos,

Aşadar, odată cu Întruparea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar şi Fiul Omului, noi sîntem chemaţi la o viaţă nouă, adoptînd un nou stil de viaţă duhovnicească, plină de responsabilitate mîntuitoare, în care îşi găsesc sălaş statornic: dreptatea, pacea şi fericirea! Iar ca „Învăţător al dreptăţii“, El nu poate avea „odihnă pînă cînd nu se va aşeza pe pămînt dreptatea“, iar ca „Domn al Păcii“ El a întemeiat Împărăţia Sa, în care trebuie să fie „belşug de pace cît va sta luna pe cer“.
Iisus Hristos, ca Izvor al Fericirii cereşti şi al bucuriei pămînteşti, ne dăruieşte nouă mai mult decît dorim sau cerem noi, fiindcă este Părintele nostru ceresc şi ne asigură pe noi toţi: „cele pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El“.
De aceea, se cuvine să lepădăm întreaga vieţuire păcătoasă de pînă acum, să trăim în omul cel înnoit prin examen de conştiinţă, arătarea neputinţelor noastre lui Dumnezeu, Iisus Hristos şi rugămintea de a ne vindeca de toate rătăcirile de la Calea, Adevărul şi Viaţa cea adevărată. Aşa vom putea spune, ca oarecând dumnezeiescul Pavel: „De acum nu mai vieţuiesc eu: vieţuieşte în mine Hristos“.
Aceasta este suprema ipostază, ca Hristos să vieţuiască în noi, în gîndirea şi inima noastră, în mintea noastră, în privirea, auzul şi rostirea noastră, în lucrarea de zi cu zi, în munca noastră felurită, în ascultările noastre, oricare ar fi ele, personale şi obşteşti, în cultura şi ştiinţa noastră, precum şi în veselia şi bucuria duhovnicească, la care ne-a chemat şi îndemnat Însuşi Iisus Hristos, cînd, după biruinţa împotriva morţii, înviind din mormînt şi venind din iadul suferinţelor, ne-a poruncit, pentru totdeauna: „Bucuraţi-vă!“.
Din adînc de vremuri, Apostolul Neamurilor, Sfîntul Apostol Pavel ne strigă şi ne îndeamnă: „Bucuraţi-Vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi vă zic: Bucuraţi-vă!“. Bunătatea voastră „îngăduina voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape“, de fiecare dintre noi! Pentru aceasta S-a coborît pe Sine şi a venit în vatra fiecăruia dintre noi, ca să nu fim singuri. El a venit ca o Jertfă din Iubire, pentru că în orice jertfă este iubire şi în Iubire Logosul, Iisus Hristos, care suspină împreună cu noi!
De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos, prin Apostolul său convertit pe drumul Damascului şi din al treilea Cer, ne spune: „Nu vă împovăraţi cu nicio grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu, şi pacea lui Dumnezeu care covîrşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre în Iisus Hristos“.
Sărbătorind Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, noi cinstim cu sfîntă cuviinţă pe Dumnezeu, pentru darul de bucurie veşnică, dar şi pentru că ne-a dat şi nouă oamenilor darul de a ne naşte, de a creşte, de a ne înmulţi şi a ne desăvîrşi şi moşteni fericirea veşnică.
Întîmpinăm, la fiecare naştere, taina cea mai mare din lume, cum alta nu mai este, zidirea vieţii încredinţată nouă oamenilor, astfel, devenind şi noi împreună lucrători cu Dumnezeu, Atoatecreatorul!
Mare bucurie, nepătrunsă taină, minunată încredinţare dată de Părintele Ceresc, făpturilor Sale zidite din Iubire Veşnică!
De aceea, în inima şi mintea noastră să nu se găsească cugete rele, ci, dimpotrivă, gîndurile să fie îndreptate la „toate cîte sunt adevărate, cîte sînt smerite, câte sînt drepte, cîte sînt curate, cîte sunt vrednice de iubit, cîte sînt cinstite“ de toţi.
Ca lumina ochilor să păzim sufletele noastre, dar şi trupurile noastre! Să le ferim de necurăţie, pentru că prin întinarea cu orice păcat a unuia dintre noi, ne facem nevrednici de a locui Dumnezeu întru noi şi se vatămă şi curăţia fraţilor noştri şi precum ne putem sfinţi unii pe alţii, tot astfel ne putem întina unul pe altul, pentru că „noi cei mulţi sîntem în Hristos un trup, iar fiecare dintre noi mădulare sîntem unii altora“.

Drepmăritori creştini şi creştine,

Să avem grijă permanentă de a preamări pe Dumnezeu prin faptele noastre de dragoste frăţească, românească şi ortodoxă, avînd în inima noastră pe toţi fraţii noştri creaţi de Dumnezeu pe faţa pămîntului, îngăduindu-ne unii pe alţii cu blîndeţe, ajutîndu-ne cu bucurie şi sfătuindu-ne cu înţelepciune la săvîrşirea faptelor bune.
Aşa vom fi făcători de pace, devenind „fiii lui Dumnezeu“ cu strădania de a ne ruga, de a îndemna cu sfătuire sfîntă ca să apărăm pacea între noi, între popoare şi pacea cu Dumnezeul Iubirii.
Înfrăţiţi în slujirea sfîntă a binelui, glasul nostru să răsune în cînt de slavoslovie, precum al îngerilor la Naşterea Domnului Iisus: „Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, întru oameni bunăvoire“.

Bunătatea, bunăvoirea, milostivirea, liniştea în gînd, în suflet şi în viaţa de fiecare zi, credinţa fierbinte în Dumnezeu şi ajutorarea aproapelui, să ne fie program de viaţă duhovnicească, atît cît vom mai avea darul vieţii pe acest Pămînt!

Să nu uităm: prăznuind Naşterea lui Iisus, sărbătorim şi naşterea fiecăruia dintre noi! Este şi ziua noastră de naştere!

De aceea este atîta bucurie dumnezeiască şi omenească de Crăciun!

Îţi mulţumim, Doamne Iisuse, pentru darul venirii Tale, între noi!

Rămîi pururea cu noi!

Dată în reşedinţa Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului din Curtea de Argeş, de Ziua Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 2173

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >


embedgooglemap.net


Google Analytics

Zi record

Luni, 01.07.2019

--- 3.802 vizitatori unici ---

Horoscop zilnic

Flag Counter


PRchecker.info