Curierul Zilei - ANUNȚ LANSĂRI APELURI DE SELECȚIE
PRIMA PAGINA arrow social economic arrow social economic arrow ANUNȚ LANSĂRI APELURI DE SELECȚIE
 Publicitate pdf
ANUNȚ LANSĂRI APELURI DE SELECȚIE Imprimare E-mail
(0 voturi)
marţi, 17 aprilie 2018


ANUNȚ LANSĂRI APELURI DE SELECȚIE


Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER  / Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Nr. contract de finanțare subsecvent nr.1, nr. C19401144011630310301 / 05.12.2016

Beneficiar : Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte : 

M3/1A/6A–01/18–31.05.2018

M6/1B/6B –01/18–31.05.2018

M8/2B/2B–01/18–31.05.2018

 M9/2A/2A–01/18–31.05.2018

M10/2A/2A–01/18–31.05.2018


Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (GAL FS-TP) anunță lansarea în perioada 26.04.-31.05.2018 a primei sesiuni din anul  2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsurile:

M3/1A/6A   - Investiții în prelucrarea / procesarea produselor din sectorul pomicol
M6/1B/6B   - Investiții în infrastructura socială a teritoriului
M8/2B/2B   - Sprijin pentru tinerii fermieri
M9/2A/2A   - Investiţii în active fizice pentru exploataţii pomicole
M10/2A/2A - Investiţii în active fizice pentru exploataţii agricole

Data lansării apelurilor de selecție: proiectele se pot depune începând cu 26.04.2018, ora 09.00.

Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți):

M3/1A/6A - Investiții în prelucrarea / procesarea produselor din sectorul pomicol
- întreprinderile, definite conform legislației naționale în vigoare;
- grupurile de producători și cooperativele, definite conform legislației naționale în vigoare, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
M6/1B/6B   - Investiții în infrastructura socială a teritoriului
- ONG-urile din teritoriul GAL FS-TP;
- GAL FS-TP (în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul în cadrul primului apel de selecție lansat și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese).
M8/2B/2B   - Sprijin pentru tinerii fermieri
- Tânărul fermier așa cum este definit în art.2 din R (UE) nr. 1305/2013 *, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
- Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi
deţine cel puţin 50+1 % din acţiuni.

M9/2A/2A - Investiţii în active fizice pentru exploataţii pomicole
-  fermieri (persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în conformitate cu legislatia natională), cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
- cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.
M10/2A/2A - Investiţii în active fizice pentru exploataţii Agricole
- fermieri (persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în conformitate cu legislația națională), cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
- cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole);
- grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Fondurile disponibile pentru măsurile lansate prin apelurile de selecție :
- M3/1A/6A - Investiții în prelucrarea / procesarea produselor din sectorul pomicol -- 200.000 -- 200 000 €. Intensitatea sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

- M6/1B/6B - Investiții în infrastructura socială a teritoriului -- 222.655 -- - maximum 190.000 de euro (sumă nerambursabilă) pentru proiectele aplicate de ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013; - maxim 152.000 de euro(sumă nerambursabilă) pentru proiectele aplicate de ONG-uri care sunt generatoare de venit.

- M8/2B/2B   - Sprijin pentru tinerii fermieri -- 310.000 -- - 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 17.999 S.O. - 40.000 de euro pentru exploatațiile între 18.000 S.O. și 30.000 S.O.

- M9/2A/2A - Investiţii în active fizice pentru exploataţii pomicole -- 150.000 -- 50 000 €. Intensitatea sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri: în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:
(1)  Pentru ferme mici (4.000-11.999 SO), ferme medii (12.000 -250.000 SO)și ferme producătoare  de material de înmulțire și material de plantare fructifer  autorizat intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 50 000 €.
În cazul fermelor mici, medii și fermelor producătoare de material de înmulțire și material de plantare fructifer autorizat, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 sau 40 puncte procentuale , însa rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru :
a) - investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 din Reg. nr. 1305/2013 sau care s-au instalat în ultimii cinci ani anterior solicitării sprijinului, conform Anexa II a Reg. nr. 1305/2013).
b) - proiecte integrate* ;
c) - operațiuni sprijinite în cadru PEI;
d) - investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) ** si art. 29 (Agricultura Ecologică)*** din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
e) - zone care se confruntă cu constrângeri specifice****, menționate la art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Rata maximă a sprijinului combinat poate atinge plafonul de 90% dacă sunt îndeplinite simultan două dintre condițiile de mai sus.
(2) Pentru ferme mari peste 250.000 SO, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielior eligibile, fără a depăși 50 000 €.
Intensitatea sprijinului nerambursabil pentru fermele mari se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, pentru operațiuni sprijinite în cadrul PEI.
(3) Pentru forme asociative, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 50 000 €.
Intesitatea sprijinului nerambursabil pentru forme asociative se va putea majora cu 20 sau 40 puncte procentuale, însă rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:
    - investiții colective și proiecte integrate*;
    - operațiuni sprijinite în cadrul PEI;
    - investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu)** și art. 29 (Agricultură Ecologică)*** din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
           -  zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice****, menționate la art. 32 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
*   Proiecte care conduc la crearea unui lanţ scurt :producţie, procesare, comercializare;
** Intensitatea suplimentara se acordă, în urma verificărilor în registrul APIA, doar beneficiarilor pachetelor 1 și 2 aferente măsurii 10 din PNDR 2014-2020 pentru contravaloarea utilajelor și a altor asemenea investitii utilizate in cazul livezilor tradiţionale
*** Obținerea unei intensitati suplimentare de 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca Investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic (în conversie sau certificată).
În situația de mai sus (** și ***), fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 de puncte procentuale.
**** Se majorează cu 20 de puncte procentuale dacă amplasarea investiției  și, acolo unde este cazul (de exemplu – achiziția prin proiect de utilaje agricole), peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una sau mai multe localităţi  în dreptul cărora există menţiunea   ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 10 la Ghidul Solicitantului

- M10/2A/2A - Investiţii în active fizice pentru exploataţii agricole -- 150.000 -- 50 000 €.
Intensitatea sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri: în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:
    În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 50.000 euro indiferent de tipul investiției.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 sau 40 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO) ; în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare. Cazurile in care se poate majora intensitatea sprijinului, sunt:
    Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de finanțare sau cei care s-au stabilit în cei 5 ani anteriori solicitării sprijinului;
    Investițiilor în cadrul exploatațiilor cu dimensiunea < 12.000 SO;
    Proiectelor integrate*;
•    Investițiilor legate de operațiunile de agromediu** și agricultură ecologică***.
În cazul fermelor mici și medii, intensitatea maximă a sprijinului combinat poate atinge plafonul de 90% dacă sunt îndeplinite simultan două dintre condițiile de mai sus. În cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare.
2.    În cazul fermelor având dimensiunea peste 500.000 SO rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăsi 50.000 euro indiferent de tipul investiției.
Intesitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul:
•    Proiectelor integrate*.
3.    În cazul cooperativelor și grupurilor de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va putea depăși 50.000 euro indiferent de tipul investiției.
Intesitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% în cazul:
•    Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor.
*   Proiecte care conduc la crearea unui lanţ scurt :producţie, procesare, comercializare;
** Intensitatea suplimentara se acordă, în urma verificărilor în registrul APIA, doar beneficiarilor pachetelor 1 și 2 aferente măsurii 10 din PNDR 2014-2020 pentru contravaloarea utilajelor și a altor asemenea investitii utilizate in cazul livezilor tradiţionale
*** Obținerea unei intensitati suplimentare de 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca Investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic (în conversie sau certificată).
În situația de mai sus (** și ***), fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 de puncte procentuale.

Data limită de primire a proiectelor : proiectele se pot depune până la data limită 31.05.2018, ora 12.00/14.00.

Locul unde se pot depune proiectele : la sediul GAL FS-TP din comuna Domnești,  Bd. Al. I. Cuza nr.4, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, între orele 09.00 și 16.00, cu excepția zilei de 31.05.2018, cand depunerea se face pâna la ora 12.00/14.00.

IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate prin apelurile de selecție sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului pentru accesarea măsurilor lansate, disponibile pe pagina de Internet a GAL FS-TP www.gal-tinutulposadelor.ro, la secțiunea Măsuri de finanțare.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele:
-    telefon : 0348 52 03 89, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 16.00
-    e-mail : Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
-    pagina web : www.gal-tinutulposadelor.ro

IMPORTANT ! La sediul GAL FS-TP sunt disponibile versiunile tipărite ale informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Apelurile de selecție au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Director al GAL FS-TP.

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code


Vizualizari: 2974

Fii primul care comenteaza articolul

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Precedent   Următor >


embedgooglemap.net

******* Hotel ILA - telefon: 0747943375 *******

  CurierTV - Televiziunea sufletului tau!
Intrebarea CurieruluiComentarii

Măsuri pentru românii plecaţi la muncă în străinătate
Vor sa puna limita de timp pentru a lucra in UE.Pune ba bugetarii la munca in privat ca mai ai 10 milioane de locuitori ...
24/04/19 08:49 Mai mult...

Viceprimar găsit incompatibil
LA RUCAR CUM E....VICELE ARE ALTE 5 FUNCTII DAR E DIN PSD ASA CA MERGE
24/04/19 08:32 Mai mult...

Apometrele şi distribuitoarele, plătite de furnizor
Am platit 3000 de euro pentru conducta de apa si canal,inclusiv apometrul.Acum vin si spun ca totul apartine societatii ...
23/04/19 10:26 Mai mult...

Se regularizează contribuţia de asigurări sociale de săn...
Pentru ce dracu\\\\\\\'platim asa ceva? Ati marit salariile medicilor,dar la pacienti se gandeste cineva??? Medicament...
23/04/19 09:02 Mai mult...

Nu vom avea deficit la pensii!
Sunteti niste mincinosi !!! Ati furat tara asta de 30 de ani. Mariti salarii si pensii artificial fara o baza sustenabi...
23/04/19 08:54 Mai mult...

Exclusiv

 Prima Pagina Curierul Zilei
Fii reporter!

Google Analytics
Zi record

Luni, 18.03.2019

--- 3.802 vizitatori unici ---

Sfinții zilei

Horoscop zilnic

 
Flag Counter


PRchecker.info