Beneficiile angajaţilor Dacia
joi, 16 martie 2017

Ce cuprinde Contractul Colectiv de Muncă

Beneficiile angajaţilor Dacia

 

 Sindicatul Autoturisme Dacia e cel mai mare din ţară, iar Contractul Colectiv de Muncă pe 2017, semnat cu Administraţia Uzinei, săptămîna trecută, se aplică la toţi cei 14 mii de salariaţi ai compa­ni­ei.  Documentul cuprin­de, fără cele 18 anexe, 173 articole, întinse pe 30 de pa­gini - totul în virtutea principiului unor „raporturi de mun­că echitabile“ - aşa cum se spune în preambul. „Sigur, pentru cei neavizaţi, el poate părea mare, dar noi, care ne pricepem, ştim cazurile şi căutăm exact locul unde se aplică, pentru că răspunde la multe întrebări. Baza lui, deşi modificată, e din 1990, dar de atunci se lucrează la el permanent“ , ne-a spus viceliderul SAD, Ion Iordache. Se pleacă de la generalităţi şi se ajunge pînă la detalii mărunte, scrupulos de­finite. Redăm mai jos principalele lui prevederi, în special în ce priveşte condiţiile de muncă şi drep­turile angajaţilor.

Contractul individual de muncă se închei pe o perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă. Prin excepţie, şi pe durată determinată.
# Încadrarea în muncă se face după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale. Perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţii de executie, 120 de zile pentru cele de conducere şi 5 zile lucrătoare pentru muncitorii necalificaţi; pentru absolvenţii de facultate, primele 6 luni se consideră perioadă de stagiu. La sfîrşitul ei, angajatorul eliberează o adeverinţă vizată de ITM. Nu intră în calculul perioadei de probă timpul de incapacitate temporară de muncă sau concediul fără plată mai mare de 30 zile. Nu poate fi stabilită decît o singură perioadă de probă.
# Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor despre felul şi locul muncii sau salariul nu dă dreptul angajatorului la concediere. Salariatul poate refuza detaşarea, pentru motive personale temeinice. Detaşarea minimă e de 30 de zile, cea maximă, de 12 luni - prelungită doar cu acordul salariatului. Cel detaşat îsi menţine drepturile, iar dacă la locul de detaşare acestea sînt mai mari, beneficiază şi de ele.
# În delegaţie, diurna e de 70% din salariul mediu de bază zilnic pe societate, iar în UE, de 40 euro/zi, iar în alte ţări, conform legii.
# Suspendarea CIM presupune plata tuturor drepturilor salariale. Ea se face după un preaviz - dacă nu sînt motive imputabile salariatului, preavizul e de 20 de zile lucrătoare. În această perioadă, salariatul poate absenta 4 ore/zi pentru a-şi căuta un nou loc de muncă - fără a-i fi afectat vreun drept.  La cerere, orele absentate se pot da cumulate. La restrîngeri de activitate, se acordă plăţi compensatorii, în funcţie de vechimea pe platforma Dacia: pînă la 2 ani vechime - 2 salarii; 2 - 4 ani - 5 salarii; 4 - 8 ani - 9 salarii; 8 - 12 ani -11 salarii; 12 - 16 ani - 13 salarii; peste 16 ani vechime - 14 salarii.
Un salariu compensatoriu e suma neimpozabilă netă egală cu salariul mediu net pe unitate în ultimele trei luni (se iau în calcul inclusiv salariile de baza brute corespunzătoare timpului suplimentar şi toate sporurile şi indemnizaţiile. Cei cu boli profesionale mai primesc 5 salarii compensatorii în plus.

Compensaţii la concedieri

# Concedierea fără preaviz se poate face pentru abateri disciplinare grave: provoacă intenţionat avarii, violenţă, 3 zile absenţe nemotivate etc. Motivul se comunică în scris şi poate fi contestat.
# La ieşirea la pensie, se primeşte o recompensă, în funcţie de vechime, în sumă netă egală cu: 1 salariu de bază brut, pentru o vechime între 10 şi15 ani; 1,5 salarii, pentru 15 - 20 ani; 2 salarii, pentru 20 - 25 ani; 2,5 salarii, pentru 25 -30 ani; 3,5 salarii, pentru mai mult de 30 ani pe platformă. Cei pensionaţi pe caz de boală cu gradul II de invaliditate primesc o recompensă egală cu 1 salariu de bază la data pensionării, dacă au 10 ani vechime. Cei pensionaţi cu gradul III de invaliditate, dacă renunţă la dreptul de muncă cu 1/2 normă primesc 50% din salariu. La pensionare pentru invaliditate de gradul I sau II cauzată de boli profesionale, se acordă suplimentar 3 salarii.
# Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore/săptămînă, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata poate fi prelungită, cu condiţia ca media pe 6 luni să fie în limita celor 48 de ore. Pentru salariaţii studenţi, angajatorul poate aproba, la cererea acestora, un program de lucru cu durata mai mică de 8 ore, dar nu mai puţin de 4 ore. Salariaţii care au primit recomandări medicale pot beneficia, la cerere, de program de lucru redus. Cei care renunţă la concediul pentru îngrijirea copilului de pînă la 2 ani beneficiază de reducerea duratei timpului de lucru cu 2 ore, fără a fi afectat salariul de baza sau vechimea. Femeile care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşe sau cămine - fără a le fi afectate drepturile de salariat sau vechimea. Pentru tinerii sub 18 ani, programul e de 6 ore pe zi şi 30 ore/săptămînă.
# Se precizează clar cazurile de forţă majoră în care salariatii sînt obligaţi să facă muncă suplimentară. În rest, ei pot fi chemaţi pentru aceasta doar cu consimţămîntul lor, iar plata acestora face obiectul unei anexe separate la contract. Muncă suplimentară e şi cea prestată în sărbători (în afara programului special în tură continuă - negociat separat). Dacă salariatul alege astfel, orele su­­plimentare se compensează cu cele libere. Numărul de ore lucrate în timpul nopţii (plătite diferit) nu poate depăşi 80/lună decît cu acordul sindicatului. Intervalul dintre două zile de muncă e de cel puţin de 12 ore, sau, la schimbarea turelor, cel puţin 8 ore.
# Salariaţii au dreptul la repaus zilnic. Pauzele tehnologice pentru refacerea capacităţii de muncă totalizează 20 de minute pe schimb. Timpul pentru servirea mesei, 20 minute, e inclus în programul de lucru. Se respectă sărbătorile legale:  17 zile pe an.

Sporuri, indemnizaţii şi adaosuri

# Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi.
Salarizarea se face în raport cu timpul efectiv lucrat şi e formată din salariul de bază, sporuri, indemnizaţii şi adaosuri. Sporurile care pot fi acordate sînt: pentru vechime, pentru muncă de noapte, ore suplimentare, lucrul la sub 12 grade;  pentru muncă în tură continuă; sau pentru radiaţii;
# Indemnizaţiile sînt pentru casierii plătitori şi pentru concediul de odihnă.
# Adaosurile la salariile de bază sînt: premii de Paşte şi Crăciun, de 30% din salariul mediu brut total negociat, indexat; prima de vacanţă, 40% din salariul mediu brut total negociat.
# Tichetele de masă se acordă tuturor salariaţilor, cîte unul/zi lucrată. Femeile primesc un tichet cadou de 8 Martie, de 70 lei. Tichetul-cadou pentru Pomul de Craciun e de 80 lei.
# Dacă ziua de plată a salariului e sîmbătă, plata se face vineri. Dacă e duminica, plata se face luni. Salariile se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale companiei.
# Ajutoare: la decesului salariatului 3 salarii, familiei (6 salarii, dacă e accident de muncă); 2 salarii, la decesul soţului/copiilor; 1 salariu, la decesul părinţilor sau socrilor aflaţi în întreţinerea; 1 salariu, mamei care naşte/adoptă, sau soţului, dacă mama nu e salariată. La decese, se acordă şi 500 lei brut pentru sicriu; 1,25 salarii pentru pensionaţii pe caz de boală, care mor pînă la vîrsta de pensionare normală.
# Compania finanţează organizarea campionatului intern de fotbal
# Vînzarea autoturismelor şi pieselor către salariati, cu facilităţi, face obiectul unei anexe.
# Pentru navetă, se asigură transportul, tariful fiind de 0,08 lei/km parcurs. Societatea suportă regia cantinei şi, după posibilităţi, o cotă din valoarea me­niului.
# Concediul se acordă în funcţie de vechime: pînă la 5 ani - 21 zile lucrătoare; 5 - 8 ani - 22 zile; 8 - 11 ani - 23 zile; 11 - 14 ani - 24 zile; 14 - 17 ani - 25 zile; 17 - 20 ani - 26 zile; 20 - 25 ani - 28 zile; 25 - 30 ani - 29 zile; peste 30 ani - 30 zile lucrătoare. Celor cu condiţii speciale li se acordă 3 zile în plus.
Una din fracţiunile concediului  e de minimum 15 zile lucrătoare, pentru contractele cu durată nedeterminată. Dacă în concediu e o sărbătoare, concediul se prelungeşte.
Dacă salariatul e chemat din concediu, cu acordul său, i se rambursează transportul, biletul de odihnă neutilizat şi primeşte 30% în plus pentru partea de concediu neefectuat. Pentru concediu, se dă indemnizaţie de concediu şi primă de vacanţă (stabilite prin anexă). Concediul poate fi şi compensat în bani.

Mai multe tipuri de concedii

# Alte concedii suplimentare plătite: căsătorie - 5 zile; căsptoria unui copil - 3 zile; naştere/adopţie de copil - 5 zile; decesul soţului/copiilor/părinţilor/socrilor - 5 zile; decesul fraţilor/cumnaţilor - 3 zile; decesul bunicilor - 2 zile; decesul nepoţilor, al fraţilor părinţilor - 1 zi, schimbarea domiciliului în localitate - 2 zile; în altă localitate - 5 zile; rezervişti chemaţi la Centrul Militar - 3 zile; donatori de sînge - 2 zile.# Dacă, cel puţin o dată la doi ani, nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de pînă la 10 zile lucrătoare.  Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă o singură datp pe an, 30 zile calendaristice - trebuie precizată denumirea instituţiei de formare profesională. Pentru situaţii deosebite, salariaţii mai pot beneficia de concediu fără plată maximum 30 de zile/an, cumulativ. # Se acordă învoire fără plată sau prin recuperare pentru efectuarea de analize, tratament medical; citarea în instanţă sau la poliţie, sau în alte situaţii cînd salariatul solicită şi activitatea unităţii permite. # În afara concediului prenatal şi postnatal al mamelor, unul din părinţi are dreptul la un concediu plătit pîna la împlinirea de către copil a vîrstei de 1 sau 2 ani, sau, în caz de handicap, 3 ani. Concediul constituie vechime. Mama poate primi şi încă un an concediu fărp plată, fără a i se desface contractul de muncă. Salariaţii pot primi bilete de odihnă prin sindicat.# Angajatorul se ocupă de examinarea medicală periodică a salariaţilor.# Gravidele cele care alăptează nu fac ore suplimentare sau muncă vătămătoare - şi nu li se scade salariul pentru asta. Femeile care au copii bolnavi mai mici de 3 ani primesc concedii plătite pentru îngrijirea acestora.Cele care au copii preşcolari beneficiază de 6 zile libere pe an plătite cu salariul de bază, pentru îngrijirea copiilor internaţi în spital. În timpul sarcinii, se dau învoiri fără plată pentru controalele medicale. Femeile bolnave, gravide sau cu copii mici nu pot fi concediate. Cele cu copii în întreţinere sînt protejate în caz de concedieri.
# 250 de angajaţi au timpul de lucru redus cu 40 ore, pentru activităţi de conducere a sindicatului. Liderii de grupă sindicală au timpul lunar de lucru redus cu 8 ore.

Călin Popescu


Vizualizari: 4384

Comentarii (1)
20-03-2017 19:26
 
firma renault este o firma mare si care se si respecta. A enumera beneficiile unor muncitori este o idee gresita,parerea mea. 
Totusi sa nu uitam la Dacia se face performanta,si sigur si datorita salariatilor. 
Aici nu se fac profituri din taxe,gen ,taxa de mediu,sau impozitul,...,in care societatile strang niste biruri si primesc lefuri si alte alea....
Vizitator
 
hai sa nu gresim.

Scrie comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.curier.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.


Nume:
Comentariu:Cod:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved